Tin tức - sự kiện

Mẫu báo cáo, phân loại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật: 06/03/2019 15:14

Thanh tra thành phố xây dựng tiêu chí báo cáo (theo biểu mẫu gửi kèm), đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ngành định kỳ15 hàng tháng báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở, ngành, đơn vị về Thanh tra thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

(Gửi kèm theo biểu mẫu báo cáo).