Tin tức - sự kiện

Thông báo về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Cập nhật: 25/04/2019 16:56

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 14/6/2017 của Chỉ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Thanh tra thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện việc cập nhật kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019. Thanh tra thành phố đã tổng hợp và xử lý trên phần mềm Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 về công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, toàn thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra 3979 doanh nghiệp, trong đó có 239 doanh nghiệp có 506 cuộc thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Thanh tra thành phố đã thống nhất xử lý chồng chéo như sau: sắp xếp, giảm 506 lượt thành 239 cuộc thanh tra, kiểm tra có phân công đơn vị chủ trì (chi tiết trong file đính kèm).