Tin tức - sự kiện

Danh mục tài liệu chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019

Cập nhật: 15/10/2019 15:36

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH THANH TRA

PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

 

STT

Tên loại
văn bản

Số/ Ký hiệu

Ngày
 ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu nội dung

1

Luật

56/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Thanh tra

2

Luật

02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Khiếu nại

3

Luật

42/2013/QH13

25/11/2013

Quốc hội

Luật Tiếp công dân

4

Luật

25/2018/QH14

12/6/2018

Quốc hội

Luật Tố cáo

5

Luật

36/2018/QH14

20/11/2018

Quốc hội

Luật Phòng, chống tham nhũng

6

Nghị định

86/2011/NĐ-CP

22/09/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

7

Nghị định

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của

Luật khiếu nại

8

Nghị định

64/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

9

Nghị định

31/2019/NĐ-CP

10/4/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật T cáo

10

Nghị định

59/2019/NĐ-CP

01/7/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng