CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/12/2018 14:39

Quy định việc lập và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng .

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng chống tham nhũng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 3. Mục đích, nguyên tắc sử dụng

1. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý, sử dụng để chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

2. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng phải được sử dụng theo quy định của pháp luật, đúng Mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nào ban hành quyết định khen thưởng thì phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

2. Nguồn từ tài sản được thu hồi qua các vụ, việc liên quan đến tham nhũng:

a) Đối với các trường hợp khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cá nhân có thành tích. Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho cá nhân của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNVngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

b) Đối với các trường hợp khen thưởng cơ quan, tổ chức giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị lớn mà được xét thưởng vượt mức quy định thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích. Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

3. Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng:

Các Khoản đóng góp bằng tiền được tiếp nhận, chuyển nộp vào tài Khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước. Các Khoản đóng góp bằng hiện vật được sử dụng trực tiếp cho việc tổ chức khen thưởng hoặc bán đấu giá theo quy định hiện hành và chuyển nộp số tiền thu được vào tài Khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước để sử dụng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Điều 5. Nội dung chi và mức chi

1. Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

2. Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Điều 6. Lập dự toán, quản lý và quyết toán

1. Hàng năm, vào thời Điểm xây dựng dự toán căn cứ vào nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng; kết quả sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng của năm trước và dự kiến tổng mức chi khen thưởng về phòng, chống tham nhũng của năm kế hoạch, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm:

a) Lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước (phần ngân sách Trung ương đảm bảo) bổ sung cho Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng để tổng hợp vào dự toán ngân sách của Thanh tra Chính phủ và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

b) Dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bổ sung cho Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được giao thành một Mục riêng trong dự toán thu, chi ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.

2. Đối với nguồn kinh phí nêu tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này:

a) Căn cứ vào hồ sơ khen thưởng của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi; Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị trích chuyển về Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng (kèm theo hồ sơ khen thưởng theo quy định).

b) Căn cứ vào đề nghị của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để chuyển vào tài Khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

3. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Việc hạch toán và kế toán, quyết toán Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cuối năm, kinh phí chưa sử dụng hết của Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng được chuyển năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quyết toán kinh phí Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng và tổng hợp trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ theo quy định.

5. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm công khai nguồn kinh phí của Quỹ và tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí của Quỹ khen thưởng phòng, chống tham nhũng theo quy định về công khai tài chính.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2016.

2. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm ban hành quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính và thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn