CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 30/12/2020 15:00

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phong trào thi đua được phát động với mục đích: Phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, người lao động thành phố.


Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX


UBND thành phố yêu cầu: Các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và kịp thời. Nhất là công tác phát hiện và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, khen thưởng chuyên đề và khen thưởng đột xuất. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, cứu tài sản... Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

UBND thành phố đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thế, thiết thực. Căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân gắn với thực hiện chủ đề hàng năm của thành phố, ngành, địa phương nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hợp lực của toàn xã hội với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh bảo đảm phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Phát huy các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ và thành phố phát động trong giai đoạn 2015-2020, hàng năm thành phố phát động các phong trào thi đua thực hiện chủ đề hành động năm của thành phố; các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết nhũng vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phưong, đơn vị và của thành phố. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn…

Hàng năm, thành phố phát động phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc: chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; chú trọng trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp với tỷ lệ khen thưởng tăng hàng năm cho các đối tượng này.


Lê Phương - (Haiphong.gov.vn)

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn