CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 13/08/2017 03:40

Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 11/8/2017, Thanh tra thành phố ban hành Công văn số 397/TTTP-VP ngày 11/8/2017 về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và tập trung hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2017. Theo công văn trên Thanh tra thành phố chỉ đạo 06 nội dung cụ thể như sau:

1. Tập trung rà soát và thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch thanh tra 2017 của địa phương, đơn vị tập trung trên các mặt: Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng ngành thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ do thủ trưởng đơn vị giao.

2. Về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Đối với việc bổ sung các đơn vị doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra năm 2017: ngoài việc rà soát theo Thông báo số 12/TB-TTTP ngày 06/3/2017 của Thanh tra thành phố về phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, các đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra phải khảo sát trực tiếp tại đơn vị dự kiến được thanh tra, kiểm tra trước khi bổ sung kế hoạch thanh tra 2017.

 3. Trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ hoàn thành giải quyết khiếu nại, tố cáo  quá thấp, đạt 54,6% (bằng 69,19 % so với cùng kỳ năm 2016). Thanh tra các đơn vị cần chấn chỉnh, chủ động tham mưu cho thủ trưởng các đơn vị thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đảm bảo đạt trên 85% theo kế hoạch. Thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện Luật Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương, đơn vị.

4. Tiếp tục tham mưu kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 15/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm đạt được mục tiêu giảm khiếu nại đông người, phức tạp, vượt cấp.

5. Tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 1871/KH-TTCP ngày 27/7/2017.

6. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư số 03/2013/TTCP ngày 10/6/2013 về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; khắc phục tình trạng báo cáo thiếu số liệu, không đầy đủ các phụ lục theo quy định.

 

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn