CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 15/10/2019 15:36

Danh mục tài liệu chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH THANH TRA

PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

 

STT

Tên loại
văn bản

Số/ Ký hiệu

Ngày
 ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu nội dung

1

Luật

56/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Thanh tra

2

Luật

02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Khiếu nại

3

Luật

42/2013/QH13

25/11/2013

Quốc hội

Luật Tiếp công dân

4

Luật

25/2018/QH14

12/6/2018

Quốc hội

Luật Tố cáo

5

Luật

36/2018/QH14

20/11/2018

Quốc hội

Luật Phòng, chống tham nhũng

6

Nghị định

86/2011/NĐ-CP

22/09/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

7

Nghị định

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của

Luật khiếu nại

8

Nghị định

64/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

9

Nghị định

31/2019/NĐ-CP

10/4/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật T cáo

10

Nghị định

59/2019/NĐ-CP

01/7/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn