CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/12/2017 04:03

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017

Căn cứ Công văn số 2732/TTCP-TCCB ngày 30/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2017; thực hiện Kế hoạch số 95/KH-TTCP ngày 12/01/2017 về việc phát động phong trào thi đua năm 2017, Kế hoạch số Kế hoạch số 01/KH-TTTP ngày 09/01/2017 của Thanh tra thành phố về phát động phong trào thi đua, Thanh tra thành phố hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng năm 2017 như sau:

I. Về tổng kết phong trào thi đua:

Các khối thi đua thực hiện việc tổng kết, đánh giá theo nội dung đã phát động bao gồm:

- Thực hiện chủ đề thi đua năm 2017: “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra”.

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Thi đua Khen thưởng,     Thông tư hướng dẫn về công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành Thanh tra; các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố.

- Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác: Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước.

- Tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến tại các đơn vị; đưa phong trào thi đua khen thưởng trở thành động lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác năm.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị,          tư tưởng, công tác cán bộ và các chế độ chính sách cho cán bộ thanh tra; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; gắn nội dung thi đua với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tiêu chí: "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"; “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.                     

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hoạt động của ngành Thanh tra, điện tử hóa một số loại dữ liệu, cập nhập cơ sở dữ liệu và báo cáo số liệu điện tử thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động, giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra, chống sách nhiễu, tiêu cực đối với cán bộ, thanh tra viên.

II. Bình xét khen thưởng:

1. Điều kiện đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng:

Căn cứ theo Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 2013, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định; Thông tư số 01/2016/TT-TTCP ngày 06/10/2016 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra và hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng thành phố.

2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng:

2.1. Bằng khen của Thanh tra Chính phủ:

- Tiêu chuẩn cho tập thể:

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

+ Có 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” tính cả năm đề nghị.

- Tiêu chuẩn cho cá nhân:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động.

+ Xét tặng cho cá nhân có 02 năm liên tục được đánh giá, nhận xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bình xét cán bộ, công chức, viên chức (tính cả năm đề nghị khen).

- Chỉ tiêu:

+ Đối với Thanh tra thành phố: chọn 01 tập thể và 02 cá nhân đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng bằng khen.

+ Đối với thanh tra cấp quận, huyện và Sở, ngành: chọn 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen.

2.2. Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố:

Số lượng: 01 cờ, Trong đó:

01 cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua các Phòng nghiệp vụ.

Đối với các Thanh tra các Sở, ban, ngành, quận huyện thực hiện theo cụm thi đua tại đơn vị, địa phương mình.

2.3. Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố.

- Đối với các Phòng thuộc Thanh tra thành phố.

+ Tặng cho các Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, có 2 năm liên tục tính cả năm đề nghị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

+ Tặng cho các cá nhân thuộc Thanh tra thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có 2 năm liên tục tính cả năm đề nghị đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

2.4. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Dành cho 01 Phòng thuộc Thanh tra thành phố có thành tích xuất sắc.

2.4. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp thành phố.

Dành cho cá nhân thuộc Thanh tra thành phố

Tiêu chuẩn chung:

- Có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

- Có Đề tài khoa học, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác, có biện pháp, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả, có tác dụng với thành phố, được Hội đồng khoa học đề tài, sáng kiến cấp thành phố (Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Tổng Thanh tra Chính phủ) xét và công nhận.

- Cá nhân từ cấp Trưởng, phó phòng trở lên ngoài tiêu chuẩn trên phải đảm bảo tập thể tại đơn vị công tác đạt nhất, nhì cụm khối thi đua hoặc tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố trở lên hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Cá nhân là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong năm đề nghị khen.

2.6. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Chỉ dành cho các cá nhân thuộc Thanh tra thành phố. Chỉ tiêu không quá 15% tổng số cán bộ, công chức của Thanh tra thành phố.

Trên cơ sở đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu của các cán bộ công chức, lãnh đạo của Phòng Nghiệp vụ và Văn phòng ngay từ đầu năm khi đăng ký thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến, đề nghị các cá nhân viết báo cáo kết quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu và việc áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn của đề tài, sáng kiến đó; tiến hành bình bầu và gửi danh sách cùng báo cáo kết quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu đã được áp dụng về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra thành phố để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra thành phố bình bầu, lựa chọn, công nhận.

2.7. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và “Lao động tiên tiến”    

Dành cho các tập thể và cá nhân thuộc Thanh tra thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao.

2.8. Giấy khen của Chánh Thanh tra thành phố (tặng cho tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra thành phố và cơ sở)        

a. Với cá nhân:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân.

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ tiêu Chỉ tiêu: mỗi đơn vị nhiều nhất là 01 cá nhân.

- Giấy khen của Chánh thanh tra thành phố tặng cho tập thể thanh tra quận, huyện, sở, ngành đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong  tập thể.

Trên cơ sở các điều kiện, tiêu chuẩn trên, đề nghị các Phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra thành phố, Thanh tra các quận, huyện, sở, ngành tiến hành họp, đánh giá, bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và hoàn chỉnh các hồ sơ, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra thành phố xét trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Chánh Thanh tra thành phố quyết định khen thưởng.

III. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng làm 2 bộ gửi về Thanh tra thành phố bao gồm:

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP);

+ Trích ngang thành tích (tóm tắt) của các cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

+ Biên bản họp xét khen thưởng;

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của Thanh tra quận, huyện, sở, ngành đề nghị;

+ Bản đăng ký thi đua đầu năm.

IV. Thời gian nộp hồ sơ về Thanh tra thành phố.

Trước ngày 10/12/2017 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Thanh tra thành phố họp xét duyệt.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi theo đường công văn và theo địa chỉ hộp thư: thanhtra@haiphong.gov.vn

Lưu ý: Thanh tra thành phố không xét thi đua khen thưởng cho những đơn vị không phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2017, không đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đầu năm và gửi hồ sơ khen thưởng chậm so với thời gian trên, báo cáo thành tích và hồ sơ không theo quy định; không chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Mọi vấn đề chưa rõ về thủ tục bình xét, đối tượng, hồ sơ, chỉ tiêu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trên đề nghị đơn vị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Thu- Tổng hợp Văn phòng Thanh tra thành phố./.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn