CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 28/04/2022 09:01

Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của ngành thanh tra thành phố Hải Phòng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 05/4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022, Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của ngành thanh tra thành phố Hải Phòng năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của ngành thanh tra, góp phần vào cải thiện chỉ số chuyển đổi số của thành phố năm 2022. - Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022. - Tích cực chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp thực hiện, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể tại cơ quan thanh tra thành phố và ngành thanh tra. - Bám sát các tiêu chí, đánh giá xác định chỉ số, các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện nâng cao chỉ số chuyển đổi số năm 2022.

II. NHIÊM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Chuyển đổi nhận thức: Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn cán bộ công chức ngành thanh tra về kiến thức chuyển đổi số, nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên ngành. Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số trong ngành thanh tra, có các hình thức khen thưởng cụ thể cho tập thể, cá nhân điển hình. 2. Hạ tầng số: Thường xuyên rà soát, bổ sung, nâng cấp mạng thông tin nội bộ, trang bị máy tính, thiết bị tin học phục vụ công việc cho cán bộ, công chức tại cơ quan Thanh tra thành phố. Triển khai kết nối mạng truyền số liệu 2 chuyên dùng và IPv6 đối với các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Tham gia triển khai dự án “Xây dựng Chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm dữ liệu dùng chung nền tảng điện toán đám mây, kho dữ liệu dùng chung; cổng dữ liệu mở phục vụ người dân theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố. 3. Thông tin và Dữ liệu số: Xây dựng quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu chuyên ngành của ngành thanh tra theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành. Đẩy mạnh số hoá, xây dựng kho dữ liệu dùng chung; kết nối, khai thác CSDL dùng chung của ngành qua LGSP; các CSDLQG/CSDL chuyên ngành đã sẵn sàng qua NXDP để phục vụ cho hoạt động điều hành của thành phố. 4. Chính quyền số: Triển khai vận hành hiệu quả hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành, đẩy mạnh ký số gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. 100% thông tin báo cáo thực hiện trên môi trường mạng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phần của Thanh tra thành phố phố, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giao tiếp trực tuyến theo thời gian thực. 5. An toàn thông tin mạng: Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong cơ quan Thanh tra thành phố. 6. Đào tạo và phát triển nhân lực chính quyền số: Bố trí cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin có trình độ Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên. Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, công chức về chuyển đổi số. Tập huấn cán bộ, công chức trong cơ quan về kỹ năng số, kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của thành phố; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn