CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/03/2019 15:14

Mẫu báo cáo, phân loại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra thành phố xây dựng tiêu chí báo cáo (theo biểu mẫu gửi kèm), đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ngành định kỳ15 hàng tháng báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở, ngành, đơn vị về Thanh tra thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

(Gửi kèm theo biểu mẫu báo cáo).

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn