CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 18/01/2022 16:05

Thông báo phân công nhiệm vụ công tác đối với Lãnh đạo; địa bàn, lĩnh vực theo dõi, phối hợp đối với các phòng Nghiệp vụ

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với

Lãnh đạo Thanh tra thành phố; địa bàn, lĩnh vực theo dõi, phối hợp đối với các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

 

 

Căn cứ Quyết định số 692/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng;

Căn cứ các quyết định của Thanh tra thành phố: Số 41/QĐ-TTTP ngày 17/4/2015 về cơ cấu, tổ chức, biên chế các phòng thuộc Thanh tra thành phố và số 64/QĐ-TTTP ngày 27/5/2015 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, moi quan hệ công tác, địa bàn lĩnh vực quản lý của các phòng thuộc Thanh tra thành phố;

Căn cứ nội dung kết quả Hội nghị tập thể Lãnh đạo cơ quan Thanh tra thành phố ngày 16/12/2021;

Chánh Thanh tra thành phố phân công nhiệm vụ công tác đối với Lãnh đạo Thanh tra thành phố; địa bàn, lĩnh vực theo dõi, phối hợp đối với các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố, cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Việc phân công dựa trên nguyên tắc phụ trách theo ngành, lĩnh vực kết hợp với phụ trách theo địa bàn. Đồng thời đảm bảo công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

2. Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Thanh tra thành phố, các nhiệm vụ cần có sự phối hợp giữa các ngành, giữa các Phó Chánh Thanh tra để giải quyết, công việc quy mô thành phố, liên vùng hoặc công việc quan trọng.

3. Chánh Thanh tra phân công cho mỗi Phó Chánh Thanh tra phụ trách một số ngành, lĩnh vực và địa bàn cụ thể để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ được phân công. Phó Chánh Thanh tra phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện, xuyên suốt, chủ trì giải quyết các công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực đó; mỗi phòng có một đồng chí Lãnh đạo Thanh tra thành phố phụ trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung về công tác của phòng, đơn vị. Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chánh Thanh tra về quyết định của mình; báo cáo trực tiếp kết quả thực hiện với Chánh Thanh tra.

4. Những công tác liên quan đến từ hai Phó Chánh Thanh tra trở lên, sự chỉ đạo theo nguyên tắc: Đối với công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực nào thì người chủ trì, quyết định là Phó Chánh Thanh tra phụ trách ngành, lĩnh vực đó; đối với các công tác khác, người chủ trì, quyết định là Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách phòng.  Kết quả xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực thuộc các Phòng được phân công phụ trách của từng đồng chí Phó Chánh Thanh tra phải được gửi cho các đồng chí Phó Chánh Thanh tra khác biết để thống nhất hướng xử lý sau này. Trường hợp vượt thẩm quyền được giao hoặc có ý kiến khác nhau thì Phó Chánh Thanh tra được giao chủ trì xin ý kiến Chánh Thanh tra để xử lý và Chánh Thanh tra là người có quyền quyết định cuối cùng.

5. Khi Chánh Thanh tra đi vắng, một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy quyền điều hành các công việc của Chánh Thanh tra; trong trường hợp có một Phó Chánh Thanh tra đi vắng; Chánh thanh tra trực tiếp hoặc phân công Phó Chánh Thanh tra khác giải quyết công việc thay Phó Chánh Thanh tra đi vắng và thông báo lại những nội dung công việc đã giải quyết cho đồng chí Phó Chánh Thanh tra phụ trách công việc đó.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO THANH TRA THÀNH PHỐ.

1. Đồng chí Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra thành phố.

1.1. Chánh Thanh tra thành phố là người đứng đầu và là người phát ngôn của cơ quan Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Thanh tra thành phố, trực tiếp điều hành các vấn đề có tính chất chiến lược trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra thành phố. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều 22 của Luật Thanh tra năm 2010.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật; t chức cán bộ, hành chính, quản trị; tài chính kế toán; thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan; công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan; Hệ thống quản lý chất lượng ISO; công nghệ thông tin. Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Thanh tra thành phố.

1.3. Ký các văn bản: Báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo, công văn, thông báo, quyết định, kế hoạch gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành thành phố đối với lĩnh vực thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. Các nội dung trình các cơ quan Nhà nước cấp trên (Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương), các văn bản gửi các tỉnh, thành phố bạn và quốc tế.

1.4. Chủ trì chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Thanh tra thành phố và ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng; các nhiệm vụ đột xuất do Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

1.5. Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

1.6. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động Văn phòng.

2. Đồng chí Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Chánh Thanh tra Thường trực.

2.1. Là Phó Chánh Thanh tra Thường trực, giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, được giao các công việc cụ thể như sau:

2.2. Khi Chánh Thanh tra đi vắng, thay Chánh Thanh tra điều hành phối hợp giữa các Phó Chánh Thanh tra điều hành hoạt động của cơ quan và thực hiện các thẩm quyền của Chánh Thanh tra khi có văn bản ủy quyền của Chánh Thanh tra.

2.3. Theo dõi, chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kiểm soát tài sản, thu nhập; chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm của cơ quan, của thành phố; thanh tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo lĩnh vực được phân công; Nghiên cứu, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực được phân công phụ trách theo dõi.

2.4. Công tác pháp chế.

2.5. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra được phân công; các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo; Đoàn thanh tra đột xuất tại địa phương, lĩnh vực phụ trách và khi được Chánh Thanh tra giao.

2.6. Ký các văn bản: Báo cáo, công văn, thông báo, quyết định, kế hoạch... gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành thành phố đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.7. Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo hoặc phân công, ủy quyền của Chánh Thanh tra.

2.8. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi và hoạt động của 02 Phòng Nghiệp vụ:

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 (Nghiệp vụ 4);

- Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng (Nghiệp vụ 6).

2.9. Chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và các cơ quan do Phòng Nghiệp vụ 4 và Phòng Nghiệp vụ 6 phụ trách, theo dõi, phối hợp.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

3.  Đồng chí Lê Lương - Phó Chánh Thanh tra thành phố.

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, được giao các công việc cụ thể như sau:

3.1. Theo dõi, chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, tổng hợp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài của Thanh tra thành phố và ngành Thanh tra.

3.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra được phân công; các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo; Đoàn thanh tra đột xuất tại địa phương, lĩnh vực phụ trách và khi được Chánh Thanh tra giao.

3.3. Ký các văn bản: Báo cáo, công văn, thông báo, quyết định, kế hoạch... gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành thành phố đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3.4. Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo hoặc phân công, ủy quyền của Chánh Thanh tra.

3.5. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi và hoạt động của 02 Phòng Nghiệp vụ:

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1 (Nghiệp vụ 1);

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 (Nghiệp vụ 2);

3.6. Chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và các cơ quan do Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2 phụ trách, theo dõi, phối hợp.

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

4. Đồng chí Vũ Anh Thư - Phó Chánh Thanh tra thành phố.

Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, được giao các công việc cụ thể như sau:

4.1. Theo dõi, chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác thanh tra; giám sát và xử lý sau thanh tra, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

4.2. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Đoàn thanh tra được phân công; các Đoàn kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo; Đoàn thanh tra đột xuất tại địa phương, lĩnh vực phụ trách và khi được Chánh Thanh tra giao.

4.3. Ký các văn bản: Báo cáo, công văn, thông báo, quyết định, kế hoạch... gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành thành phố đối với ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

4.4. Tham gia các Ban chỉ đạo, Tổ công tác theo phân công của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo hoặc phân công, ủy quyền của Chánh Thanh tra.

4.5. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi và hoạt động của 02 Phòng Nghiệp vụ:

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3 (Nghiệp vụ 3);

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Nghiệp vụ 5)

4.6. Chỉ đạo xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và các cơ quan do Phòng Nghiệp vụ 3 và Phòng Nghiệp vụ 5 phụ trách, theo dõi, phối hợp.

4.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

4.8. Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo hoạt động phong trào, các đoàn thể cơ quan.

III. ĐỊA BÀN, LĨNH VỰC THEO DÕI, PHỐI HỢP ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ THANH TRA THÀNH PHỐ

1. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 1

1.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp.

(1) Các Sở và cơ quan ngang Sở:

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Sở Công thương;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

(2) Ban thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Khu kinh tế, khu công nghiệp

(3) Đơn vị sự nghiệp:

- Trường Đại học Hải Phòng;

- Các Trường Cao đẳng thuộc thành phố quản lý (Trường cao đẳng công nghiệp; Trường Cao đẳng Y tế; Trường Cao đẳng Lao động xã hội);

 (4) Địa phương:

- Quận Hồng Bàng;

- Quận Đồ Sơn;

- Huyện đảo Bạch Long Vỹ.

1.2. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phối hợp (theo dõi).

(1) Ban của Đảng: Ban Dân vận Thành ủy;

(2) Ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn: Cục thuế thành phố;

(3) Tổ chức Đoàn thể, tổ chức kinh tế, chính trị, các Hội: Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp;

(4) Đơn vị sự nghiệp:

- Trường Chính trị Tô Hiệu;

- Các trường Đại học thuộc Bộ ngành quản lý trên địa bàn thành phố (Đại học Hàng Hải Việt Nam,  Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng,..); 

- Các trường cao đẳng thuộc Bộ, ngành quản lý trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2

2.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp.

(1) Các Sở:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

 (2) Ban thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

(3) Đơn vị sự nghiệp:

- Nhà xuất bản Hải Phòng;

- Báo Hải Phòng.

 (4) Địa phương:

- Quận Kiến An;

- Huyện An Dương;

- Huyện Vĩnh Bảo.

2.2. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phối hợp (theo dõi).

(1) Ban của Đảng: Ban Tuyên giáo Thành ủy;

(2) Ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn:

- Bộ chỉ huy Quân sự thành phố;

- Bảo hiểm xã hội thành phố;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng;

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng.

(3) Tổ chức Đoàn thể, tổ chức kinh tế, chính trị, các Hội:

- Hội Cựu chiến binh thành phố;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 3

3.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp.

(1) Các Sở và cơ quan ngang Sở:

- Sở Du lịch;

- Sở Văn hóa và Thể thao;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài chính;

- Sở Ngoại vụ.

- Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng;

(2) Ban thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

(3) Địa phương:

- Quận Ngô Quyền;

- Huyện Thủy Nguyên.

3.2. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phối hợp (theo dõi).

(1) Ban của Đảng: Ban Tổ chức Thành ủy.

(2) Ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn:

- Kho bạc Nhà nước thành phố;

- Cục Thống kê thành phố.

(3) Tổ chức Đoàn thể, tổ chức kinh tế, chính trị, các Hội:

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

- Hội Nông dân thành phố.

4. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4

4.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp.

 (1) Các Sở:

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tư pháp;

- Sở Nội vụ;

- Sở Khoa học và Công nghệ.

(2) Ban thuộc Ủy ban nhân dân thành phố: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

(3) Đơn vị sự nghiệp:

- Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng;

- Vườn Quốc gia Cát Bà.

(4) Các Công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Công ty cổ phần có vốn góp trên 50% vốn điều lệ.

(5) Địa phương:

- Quận Lê Chân;

- Huyện Kiến Thụy;

- Huyện Cát Hải.   

4.2. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phối hợp (theo dõi).

(1) Ban của Đảng: Ủy Ban kiểm tra Thành ủy;

(2) Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND thành phố;

(3) Ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn: Công an thành phố.

5. Phòng Giám sát, Kiểm tra xử lý sau thanh tra

5.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp.

(1) Sở: Sở Y tế.

(2) Địa phương:

- Quận Dương Kinh;

- Huyện An Lão.     

5.2. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phối hợp (theo dõi).

(1) Ban của Đảng và tương đương: Văn phòng Thành ủy;

(2) Ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn:

- Cục Hải Quan;

- Cục Quản lý thị trường Hải Phòng.

 (3) Tổ chức Đoàn thể, tổ chức kinh tế, chính trị, các Hội:

- Thành đoàn Hải Phòng (Tổng Đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, Tổng đội Thanh niên Xung phong 13/5);

- Liên đoàn Lao động thành phố. 

6. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

6.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phối hợp.

(1) Sở: Sở Tài nguyên và Môi trường.

(2) Đơn vị sự nghiệp: Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố.

(3) Địa phương:

- Quận Hải An;

- Huyện Tiên Lãng.

6.1. Lĩnh vực, cơ quan, đơn vị phối hợp (theo dõi).

(1) Ban của Đảng: Ban Nội chính.

(2) Ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn:

- Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố;

- Tòa án Nhân dân thành phố;

- Cục Thi hành án dân sự.

 (3) Tổ chức Đoàn thể, tổ chức kinh tế, chính trị, các Hội: Các hội đặc thù, hội thuộc quản lý của Sở, ngành.

(4) Các doanh nghiệp liên doanh nhà nước, doanh nghiệp khác.

Thông báo này thay thế các thông báo phân công trước đây và được thực hiện kể từ ngày ký./

 

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn