CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/12/2018 15:26

Triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 1426/QĐ-TTCP phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" để thí điểm đánh giá Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016.
Theo đó, đối tượng đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Phạm vi bao gồm việc đánh giá công tác PCTN năm 2015 của UBND cấp tỉnh về các mặt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, các quy định pháp luật về PCTN. Các hoạt động này bao gồm: hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về công tác PCTN tại địa phương; hoạt động và kết quả thực hiện các quy định về công tác PCTN của UBND tỉnh và các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh.
Nội dung đánh giá gồm: 1- Đánh giá công tác quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh trong PCTN tại địa phương với 4 nội dung cụ thể: công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN; công tác sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN; 2- Đánh giá việc thực hiện công tác PCTN của UBND cấp tỉnh bao gồm việc thực hiện và kết quả thực hiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của UBND và các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh gồm: việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp phát hiện hành vi tham nhũng; việc thực hiện các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng.
Thời điểm lấy số liệu từ 01/8/2015 đến 30/7/2016.
Nguyên tắc cốt lõi là đánh giá dựa trên bằng chứng nhằm đảm bảo sự khách quan, toàn diện trong đánh giá (có nghĩa là yêu cầu mọi đánh giá phải có bằng chứng cụ thể); phù hợp với tình hình thực hiện công tác PCTN hiện nay ở Việt Nam; đánh giá trong sự tương tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh, trên cơ sở tự đánh giá của UBND cấp tỉnh.
Thông tư nêu rõ, Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch và Bộ chỉ số đánh giá (bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, bằng chứng được xem xét); tập huấn và hỗ trợ UBND cấp tỉnh thu thập bằng chứng và đánh giá; trình Hội đồng đánh giá xem xét báo cáo đánh giá...
UBND cấp tỉnh trên cơ sở các nội dung yêu cầu báo cáo của Thanh tra Chính phủ, tiến hành thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng lập hồ sơ đánh giá; tiến hành đánh giá bằng cách chấm điểm và trình bày theo mẫu; nộp kết quả đánh giá, hồ sơ đánh giá về Thanh tra Chính phủ.
                                                                                                                                                      Theo Chinhphu

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn