CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 19/11/2021 04:21

Ban tiếp công dân của thành phố luôn làm tốt công tác tiếp công dân

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban tiếp công dân thành phố đã tiếp nhận 2.397 đơn, trong đó khiếu nại 147 đơn, tố cáo 184 đơn, kiến nghị 2.066 đơn, tất cả các đơn đã được tiếp nhận của công dân đều được chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng (ngồi giữa) tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân thành phố. Ảnh KT

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về công tác tiếp dân trên địa bàn thành phố, Trưởng Ban tiếp công dân thành phố Trần Huy Kiên cho biết, công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố đã được lãnh đạo thành phố rất quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.  

Ngày 25/12/2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 8262/UBND-TCD về việc công khai lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tiếp công dân vào ngày thứ 3 tuần cuối tháng, tại trụ sở tiếp công dân thành phố, ấn định lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng cho Chủ tịch UBND các quận, huyện.

Theo đó, các đơn vị thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của thành phố nên công tác tiếp công dân đã đạt được nhiều kết quả tốt trong 10 tháng qua: Toàn thành phố tiếp 3.878 lượt với 3.111 vụ việc, trong đó: khiếu nại 135 vụ việc, tố cáo 73 vụ việc, kiến nghị 2.976 vụ việc, giảm 6,15% vụ việc so với cùng kỳ 10 tháng đầu năm 2020; số đoàn đông người có 102 đoàn với 1.324 người, 92 vụ việc; giảm 40% đoàn so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tiếp 786 lượt với 707 vụ việc, trong đó có 27 đoàn đông người có 412 người, 24 vụ việc.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tiếp 455 lượt với 400 vụ việc, trong đó có 19 đoàn đông người với 195 người, 19 vụ việc.

Về tiếp nhận và xử lý đơn, toàn thành phố tiếp nhận 6.352 đơn thư các loại, giảm 11,6% đơn so với cùng kỳ. Trong đó, ban tiếp công dân thành phố nhận 2.397 đơn; Thành tra thành phố nhận 215 đơn; các sở, ban, ngành, đơn vị, quận huyện nhận được 3.740 đơn.

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền 2.248 vụ việc, đều được các cơ quan đơn vị giải quyết.

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không thuộc thẩm quyền 1.884 vụ việc, trong đó: khiếu nại 324 vụ, tố cáo 389 vụ, kiến nghị 1.171 vụ, đều được chuyển đến những nới thuộc thẩm quyền giải quyết.

Từ đầu năm 2021 đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đang thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Với nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, Ban tiếp công dân thành phố cần: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người.

Chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quản lý, đặc biệt những địa phương tiềm ẩn phát sinh vụ việc đông người, phức tạp để chủ động đôn đốc, phối hợp với địa phương giải quyết, xử lý tình huống nếu có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở Trung ương.

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cập nhật và tiếp nhận giải quyết đơn thư, tiếp công dân, đồng thời triển khai tốt việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, Hệ thống báo cáo do Thanh tra Chính phủ triển khai.

Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, UBND thành phố.    

(Theo Kim Thành- Báo Thanh tra)               

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn