CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 25/09/2021 04:09

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021 – 2025)

          Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đạt mục tiêu chung được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 76/NQ-CP về tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiện quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân; trên quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/9/2021 thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021 – 2025).

         Theo kế hoạch CCHC nhà nước thành phố giai đoạn 2021 – 2025 tập trung vào 06 nội dung chính: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; trong đó trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, liêm chính, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của thành phố và đất nước; xây dựng và phát triển Chính quyền số.

         Để thực hiện Chương trình CCHC đồng bộ, hiệu quả và thiết thực; UBND thành phố đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí các nguồn lực để thực hiện CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

         Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị mình nghiêm túc triển khai các nội dung được phân công cụ thể tại kế hoạch.

         Xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/9/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

 

(Haiphong.gov.vn)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn