CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 05/06/2019 16:44

Thư cảm ơn của công dân

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Thanh tra thành phố nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Sơn Hà về việc Thanh tra thành phố đã có đánh giá, kết luận và kiến nghị chính xác, đầy đủ, khách quan đúng quy định của Pháp luật đem lại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Toàn văn Thư cảm ơn:

Tên tôi là: Nguyễn Sơn Hà;

Địa chỉ: Khu C7 ngoài đê, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tôi viết lá thư này để cảm ơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Lãnh đạo Thanh tra thành phố và Đoàn xác minh theo Quyết định số 111/QĐ-TTTP ngày 18/7/2018 của Thanh tra thành phố Hải Phòng với nội dung như sau:

Ngày 02/7/2018, tôi có đơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khiếu nại Quyết định số 1335/QĐ-CT ngày 21/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu) của tôi trong việc bồi thường 70% giá trị vật kiến trúc không đúng với quy định của pháp luật.

Tôi đề nghị áp dụng phương án bồi thường hỗ trợ theo hộ gia đình cá nhân là 100% giá trị tài sản, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng tại phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Ngày 09/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố xác minh, kết luận, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết khiếu nại lần hai của tôi theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 tại Văn bản số 3348/VP-TCD của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Ngày 18/7/2018, Chánh Thanh tra đã ban hành Quyết định số 111/QĐ-TTTP ngày về việc xác minh đơn khiếu nại (lần hai) của tôi. Ngày 02/11/2018, tôi được Đoàn xác minh của Thanh tra thành phố mời đến làm việc để thông qua Dự thảo báo cáo xác minh nội dung đơn khiếu nại (lần hai).

Sau khi nghe xong và nghiên cứu bản dự thảo báo cáo, tôi nhất trí với kết quả xác minh của Thanh tra thành phố và tự nguyện đề nghị rút đơn khiếu nại đối với Quyết định số 1335/QĐ-CT ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND quận Hải An về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu).

Ngày 03/11/2018, tôi có đơn đề nghị về việc xin rút đơn khiếu nại với lý do nhận thấy đơn khiếu nại đã được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh và xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đề nghị Thanh tra thành phố báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chấp thuận.

Xét đề nghị của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 16/BC-TTTP ngày 22/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-CT ngày 12/12/2018 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Ngày 08/5/2019 tôi nhận được Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho gia đình tôi với số tiền là 1,4 tỷ đồng. Ngày 09/5/2019, tôi được Ủy ban nhân dân quận Hải An thông báo đến nhận tiền hỗ trợ bổ sung và gia đình tôi đã nhận đủ số tiền. Tuy nhiên, xét thấy đối tượng bồi thường gia đình tôi là cá nhân thì phải được một số chính sách của Nhà nước.

Vậy tôi đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An xem xét các chế độ, chính sách về bồi thường đối với người bị thu hồi đất là cá nhân để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và giúp đỡ gia đình tôi được ổn định cuộc sống.

Qua đây tôi xin đề nghị với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có những chỉ đạo xử lý kịp thời khiếu nại của công dân để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật

Đồng thời cảm ơn Lãnh đạo Thanh tra thành phố và Đoàn xác minh theo Quyết định số 111/QĐ-TTTP ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng đã công tâm có đánh giá, kết luận và kiến nghị chính xác, đầy đủ, khách quan đúng quy định của pháp luật đem lại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tôi xin chân thành cám ơn!

                                                                                                                                            

Hải An, ngày 23 tháng 5 năm 2019

                                                                                                                 Người viết đơn

                                                                                                                  Nguyễn Sơn Hà

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn