CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 03/08/2021 14:26

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

             Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020,

             Thanh tra thành phố đề nghị:

            1. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố cung cấp số liệu (số cuộc kiểm tra, giám sát; số cuộc kiểm tra, giám sát đã phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng) và chi tiết các cuộc kiểm tra, giám sát phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng năm 2020.

            2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố tiến hành triển khai, tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020 thuộc đơn vị mình theo hướng dẫn sau:

          - Báo cáo tự đánh giá công tác PCTN năm 2020 theo Đề cương hướng dẫn báo cáo.

- Tự chấm điểm, đánh giá từng nội dung vào bảng tổng hợp tại Phụ lục 1.

- Thuyết minh kết quả tự đánh giá chấm điểm chi tiết công tác PCTN được mô tả tại Phụ lục 2.

- Hồ sơ tài liệu chứng minh được mô tả tại Phụ lục 3 về danh mục tài liệu chứng minh.

3. Để phục vụ đánh giá công tác PCTN của UBND thành phố năm 2020, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố cung cấp hồ sơ tài liệu và các biểu mẫu như sau: (Đính kèm Đề cương, phụ lục hướng dẫn)

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn