CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 23/09/2021 17:26

Danh mục tài liệu phục vụ kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao năm 2021

Thực hiện văn bản số 6759/UBND-KSTTHC ngày 22/9/2021 của UBND thành phố, Thanh tra thành phố đăng tải Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021

(Chi tiết nội dung văn bản trong file đính kèm)

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH

PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2021

TT

Tên loại
văn bản

Số/ Ký hiệu

Ngày
 ban hành

Cơ quan

ban hành

Trích yếu nội dung

Số trang

1

Luật

56/2010/QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Thanh tra

37

2

Luật

02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Khiếu nại

29

3

Luật

42/2013/QH13

25/11/2013

Quốc hội

Luật Tiếp công dân

19

4

Luật

25/2018/QH14

12/6/2018

Quốc hội

Luật Tố cáo

33

5

Luật

36/2018/QH14

20/11/2018

Quốc hội

Luật Phòng, chống tham nhũng

39

6

Nghị định

86/2011/NĐ-CP

22/09/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

33

7

Nghị định

97/2011/NĐ-CP

21/10/2011 

Chính phủ

Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

17

8

Nghị định

92/2014/NĐ-CP

08/10/2014

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

02

9

Nghị định

64/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

19

10

Nghị định

33/2015/NĐ-CP

27/03/2015

Chính phủ

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

16

11

Nghị định

31/2019/NĐ-CP

10/4/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật T cáo

13

12

Nghị định

59/2019/NĐ-CP

01/7/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

43

13

Nghị định

124/2020/NĐ-CP

19/10/2020

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại

23

14

Nghị định

130/2020/NĐ-CP

30/10/2020

Chính phủ

 Quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

14

15

Thông tư liên tịch

03/2014/TTLT-TTCP-BNV 

08/9/2014

Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11

16

Thông tư


05/2014/TT-TTCP

 

16/10/2014

Thanh tra Chính phủ

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

20

17

Thông tư

05/2015/TT-TTCP

10/09/2015

Thanh tra Chính phủ

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

 

10

18

Thông tư

01/2021/TT-TTCP

11/03/2021

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân

09

19

Thông tư

02/2021/TT-TTCP

22/03/2021

Thanh tra Chính phủ

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

07

 

 

Tổng số trang

 

 

 

394

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn