CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 24/12/2018 10:11

Việc tổ chức đối thoại có phải là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hay không?

Câu hỏi:

Việc tổ chức đối thoại có phải là thủ tục bắt buộc trong quá trình giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức hay không? Thủ tục tổ chức đối thoại được pháp luật quy định như thế nào?

Nguyễn Văn Hùng - hungngv23***@gmail.com

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53 Luật khiếu nại năm 2011 thì việc tổ chức đối thoại là thủ tục bắt buộc trong giải quyết khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Trước khi giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại.

Về thủ tục đối thoại: Thành phần tham gia đối thoại bao gồm người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chủ trì, người khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh, những người khác có liên quan.

Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, đưa ra chứng cứ liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn