Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Thời gian 20/12/2018 15:52
Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Thành phố

Quyết định 692/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thời gian 06/03/2018 03:52
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng