Hướng dẫn của Thanh tra thành phố

Danh mục tài liệu chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019

Thời gian 15/10/2019 15:36
Danh mục tài liệu chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019

Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Thời gian 08/06/2019 05:18
Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Đề cương ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố năm 2019

Thời gian 04/06/2019 16:58
Thanh tra thành phố Thông báo Đề cương ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Thời gian 04/06/2019 10:44
Ngày 17/5/2019, Thanh tra Chính phủ có Chỉ thị số 769/CT-TTTP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Thời gian 08/05/2019 15:24
Thanh tra thành phố thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng như sau:

Thông báo về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Thời gian 25/04/2019 16:56
Thanh tra thành phố thống nhất phân công đơn vị chủ trì trong thực hiện thanh tra kiểm tra như sau:

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thời gian 19/03/2019 09:53
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Kế hoạch triển khai hệ thống họp trực tuyến ngành Thanh tra Hải Phòng

Thời gian 06/03/2019 15:20
Kế hoạch triển khai hệ thống họp trực tuyến ngành Thanh tra Hải Phòng

Mẫu báo cáo, phân loại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian 06/03/2019 15:14
Mẫu báo cáo, phân loại trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thanh tra năm 2019

Thời gian 06/03/2019 14:57
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hải Phòng