Hướng dẫn của Thanh tra thành phố

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Thanh tra thành phố

Thời gian 14/01/2020 03:06
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Thanh tra thành phố

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Thời gian 03/01/2020 03:03
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Thời gian 02/01/2020 03:08
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và Đại hội Thị đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025)

Thời gian 14/12/2019 03:19
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V và Đại hội Thị đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020-2025)

Danh mục tài liệu chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019

Thời gian 15/10/2019 15:36
Danh mục tài liệu chuyên ngành Thanh tra phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019

Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Thời gian 08/06/2019 05:18
Thanh tra thành phố công bố Hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2019

Đề cương ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố năm 2019

Thời gian 04/06/2019 16:58
Thanh tra thành phố Thông báo Đề cương ôn tập môn Kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển chọn chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Thời gian 04/06/2019 10:44
Ngày 17/5/2019, Thanh tra Chính phủ có Chỉ thị số 769/CT-TTTP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Thời gian 08/05/2019 15:24
Thanh tra thành phố thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng như sau:

Thông báo về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Thời gian 25/04/2019 16:56
Thanh tra thành phố thống nhất phân công đơn vị chủ trì trong thực hiện thanh tra kiểm tra như sau: