Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Thời gian 15/01/2020 02:00
Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Thời gian 03/01/2020 03:03
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Lãnh đạo Thanh tra thành phố

Thời gian 30/10/2018 12:03
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Thanh tra thành phố