Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Thời gian 20/12/2018 16:12
Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Lãnh đạo Thanh tra thành phố

Thời gian 30/10/2018 12:03
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Thanh tra thành phố