Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm

Thông báo về việc phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Thời gian 25/04/2019 16:56
Thanh tra thành phố thống nhất phân công đơn vị chủ trì trong thực hiện thanh tra kiểm tra như sau:

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thời gian 19/03/2019 09:53
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Kế hoạch triển khai hệ thống họp trực tuyến ngành Thanh tra Hải Phòng

Thời gian 06/03/2019 15:20
Kế hoạch triển khai hệ thống họp trực tuyến ngành Thanh tra Hải Phòng

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thanh tra năm 2019

Thời gian 06/03/2019 14:57
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thời gian 06/03/2019 14:50
Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin của Thanh tra thành phố Hải PhòngKế hoạch công tác thanh tra năm 2019

Thời gian 28/11/2018 10:25