Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thư cảm ơn của công dân

Thời gian 05/06/2019 16:44
Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Thanh tra thành phố nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Sơn Hà về việc đã có đánh giá, kết luận và kiến nghị chính xác, đầy đủ, khách quan đúng quy định của Pháp luật đem lại quyền và lợi ịch hợp pháp của công dân.

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

Thời gian 27/04/2019 01:42
Sáng 26/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến dự và chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019.


Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Quyền

Thời gian 06/03/2019 03:34
Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Quyền

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Đặng

Thời gian 04/02/2019 03:28
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Văn Đặng

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Hoàng Thị Vân và ông Vũ Đồng Minh

Thời gian 02/02/2019 03:22
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Hoàng Thị Vân và ông Vũ Đồng Minh