Chỉ đạo của UBND thành phố

Tập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 09/07/2019 03:21
Ngày 03/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có Thông báo số 394/VKS-P10 về việc đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra

Thời gian 04/06/2019 10:44
Ngày 17/5/2019, Thanh tra Chính phủ có Chỉ thị số 769/CT-TTTP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

Thời gian 06/03/2019 16:07
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố

Quyết định 1563/2016/QĐ-UBND

Thời gian 06/03/2019 16:03
Ban hành quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra thành phố, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện, sở, ngành thành phố Hải Phòng

Quyết định 1809/QĐ-UBND ngày 06/8/2015

Thời gian 06/03/2019 15:59
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Hải Phòng

Quyết định 1775/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014

Thời gian 06/03/2019 15:46
Quy định về mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước đối với Thanh tra thành phố và thanh tra các sở, thanh tra các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 993/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Thời gian 06/03/2019 15:41
Quy định về mức chi phí bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Hải Phòng

Quyết định 1787/2011/QĐ-UBND ngày 07/11/2011

Thời gian 06/03/2019 15:35
Quy định về việc tổ chức hoạt động, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trụ sở tiếp công dân thành phố Hải Phòng

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND ngày 25/9/2007

Thời gian 06/03/2019 15:28
Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện Quyết định công bố thủ tục hành chính năm 2018

Thời gian 24/12/2018 16:14
Thực hiện Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 1458/QĐ-CT ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.