Các Văn bản khác

Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thời gian 08/05/2020 11:01
Thưc hiện công văn số 3201/UBND-NC2 ngày 07/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thanh tra thành phố phổ biến danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020

Thời gian 20/04/2020 16:29
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư.