Tin tức - sự kiện

Thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy.

Cập nhật: 08/05/2018 10:20

         Ngày 07/05/2018 Thanh tra thành phố có Quyết định số 50/QĐ-TTTP về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy.

         Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên, do Ông Tô Xuân Hiến - Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn. Nội dung thanh tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi tài chính niên độ 2016-2017,đầu tư xây dựng cơ bản,quản lý, sử dụng đất niên độ 2015-2017 tại huyện Kiến Thụy. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc ( không kể ngày nghỉ theo Luật định), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.