CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Thời gian 03/01/2020 03:03
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Thời gian 20/12/2018 15:52
Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Thành phố

Quyết định 692/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thời gian 06/03/2018 03:52
Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn