Đề tài khoa học

Đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn TP Hải Phòng"

Thời gian 06/04/2018 15:00
Tại hội nghị, Đề tài "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn TP Hải Phòng" được Hội đồng Tư vấn đánh giá rất cao 6 thực trạng mà Ban Chủ nhiệm đưa ra, đúng với thực tế tại các ban, ngành, quận, huyện đang gặp phải. Đề tài khoa học được Hội đồng Tư vấn đánh giá đạt loại xuất sắc.