Giới thiệu

Quyết định số 200/QĐ-TTTP ngày 14/8/2020 của Thanh tra thành phố về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 21/08/2020 15:00
Ngày 14/8/2020, Thanh tra thành phố ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTTP về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015