Chặng đường xây dựng và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thời gian 07/01/2019 11:13
Quá trình hình thành và phát triển của Thanh tra thành phố Hải Phòng

Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thời gian 06/02/2018 07:00
Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Thanh tra thành phố Hải Phòng, những thành tích đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Thời gian 01/01/2017 11:04
Quá trình xây dựng và trưởng thành của Thanh tra thành phố Hải Phòng, những thành tích đã đạt được và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới