Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Thời gian 16/12/2020 02:00
Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Thành phố Hải Phòng

Lãnh đạo Thanh tra thành phố

Thời gian 11/11/2020 12:03
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Thanh tra thành phố

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố

Thời gian 03/01/2020 03:03
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo Thanh tra, các phòng Nghiệp vụ Thanh tra thành phố