CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 27/02/2019 09:16

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng.

Tại Quyết định này, UBND thành phố công bố công khai các số liệu về cân đối ngân sách địa phương; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện; dự toán thu ngân sách nhà nước; dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi; dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực; dự toán chi ngân sách cấp từng cho từng cơ quan, tổ chức; dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực; tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách cấp huyện; dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện.

Chi tiết file đính kèm

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn