CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08/05/2019 15:24

Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Quyết định số 880-QĐ/TU ngày 05/4/2018 của Thành ủy Hải Phòng về việc ban hành Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của các cơ quan, đơn vị tại thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 02/05/2019 của Thanh tra thành phố về thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố.

Thanh tra thành phố thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng như sau:

I. CHỨC DANH THI TUYỂN

Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại Thanh tra thành phố có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.

2. Công chức đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị khác (không thuộc biên chế của Thanh tra thành phố), có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

III. CÁC THÔNG TIN VỀ THI TUYỂN

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 02/05/2019 của Thanh tra thành phố về thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố; Thông báo thi tuyển được niêm yết tại trụ sở cơ quan Thanh tra thành phố và đăng tải 03 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Thanh tra, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra thành phố). Cổng thông tin điện tử Thanh tra thành phố http://thanhtra.haiphong.gov.vn/ đăng tải toàn văn Kế hoạch này cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Về thời gian đăng thông báo và nhận hồ sơ.

 Từ ngày 08/5/2019 đến hết ngày 25/5/2019 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

2. Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo danh sách người đủ điểu kiện dự thi: Từ ngày 26/5/2019 đến ngày 28/5/2019

3. Thời gian thi tuyển: Nửa cuối tháng 6/2019 (Chi tiết tại Kế hoạch số 19/KH-TTTP ngày 02/05/2019)

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Văn phòng Thanh tra thành phố Hải Phòng, số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Thanh tra thành phố trân trọng thông báo./.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn