CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 06/03/2019 14:35

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA

 

I. Quy định chung

 1. Luật Thanh tra năm 2010
 2. Nghị định 86/2011//NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra 2010
 3. Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (hiệu lực: 05/4/2012)
 4. Quyết định 1131/2008/QĐ-TTCP về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 5. Thông tư 02/2010/TT-TTCP quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
 6. Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP về Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra
 7. Thông tư 05/2011/TT-TTCP Quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra
 8. Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
 9. Quyết định 1584/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1
 10. Quyết định 1583/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 2
 11. Quyết định 1575/2008/QĐ-TTCP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 3
 12. Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
 13. Thông tư 02/2012/TT-TTCP hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

II. Cán bộ công chức thanh tra

 1. Nghị định 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
 2. Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB về Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
 3. Thông tư 08/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ
 4. Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 5. Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra
 6. Thông tư 2313/2007/TT-TTCP hướng dẫn mẫu Thẻ và việc quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
 7. Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
 8. Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên
 9. Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự

III. Thanh tra theo cấp hành chính (Chính phủ, tỉnh, thành phố, quận, huyện)

 1. Nghị định 65/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Thanh tra Chính phủ (hết hiệu lực: 01/12/2012)
 2. Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (có hiệu lực: 01/12/2012)
 3. Quyết định 1424/QĐ-TTg thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ
 4. Thông tư 475/2009/TTLT-TTCP-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 5. Thông tư 04/2008/TTLT-BTC-TTCP về lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra
 6. Quyết định 2016/2007/QĐ-TTCP về Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra CP
 7. Quyết định 2015/2007/QĐ-TTCP Quy chế về hoạt động của Thanh tra CP trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 8. Quyết định 2014/2007/QĐ-TTCP Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng thanh tra
 9. Thông tư 1680/2009/TT-TTCP quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi

IV. Thanh tra nhân dân

 1. Nghị định 99/2005/NĐ-CP hướng dẫn tổ chức, hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
 2. Thông tư 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN về kinh phí hoạt động Ban Thanh tra ND
 3. Thông tư 39/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN về kinh phí tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra nhân dân của UBMTTQ các cấp

V. Thanh tra trong lực lượng vũ trang

 1. Nghị định 63/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động Thanh tra Công an nhân dân
 2. Thông tư 15/2006/TT-BCA(V24) hướng dẫn Nghị định 63/2006/NĐ-CP
 3. Quyết định 45/2007/QĐ-BCA (V24) về Quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND
 4. Thông tư 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP về quan hệ phối hợp trong phát hiện điều tra, xứ lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
 5. Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố (thay thế TTLT  03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP)
 6. Quyết định 09/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên công an nhân dân
 7. Thông tư 2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thanh tra viên CAND
 8. Nghị định 26/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
 9. Thông tư 101/2006/TT-BQP hướng dẫn Nghị Định 26/2006/NĐ-CP
 10. Quyết định 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội
 11. Thông tư 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định 72/2007/QĐ-TTg

VI. Thanh tra theo ngành, lĩnh vực khác

 1. Nghị định 103/2004/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực
 2. Nghị định 71/2009/NĐ-CP về Thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch
 3. Nghị định 35/2009/NĐ-CP về Thanh tra tài nguyên và môi trường
 4. Nghị định 148/2005/NĐ-CP về Thanh tra Kế hoạch và đầu tư
 5. Nghị định 107/2005/NĐ-CP về Thanh tra thuỷ sản
 6. Nghị định 117/2006/NĐ-CP về Thanh tra công nghiệp
 7. Nghị định 115/2006/NĐ-CP về Thanh tra bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
 8. Nghị định 87/2006/NĐ-CP về Thanh tra Khoa học và Công nghệ
 9. Nghị định 85/2006/NĐ-CP về Thanh tra giáo dục
 10. Nghị định 77/2006/NĐ-CP về Thanh tra Y tế
 11. Quyết định 3745/QĐ-BYT về Quy trình và Nội dung thanh tra thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh
 12. Thông tư 17/2009/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế
 13. Nghị định 74/2006/NĐ-CP về Thanh tra tư pháp
 14. Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
 15. Nghị định 36/2006/NĐ-CP về Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
 16. Nghị định 81/2005/NĐ-CP về Thanh tra tài chính (hết hiệu lực ngày 25/11/2012)
 17. Nghị định 82/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính (có hiệu lực ngày 25/11/2012)
 18. Nghị định 46/2005/NĐ-CP về Thanh tra Xây dựng
 19. Nghị định 31/2006/NĐ-CP về Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội
 20. Quyết định 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng
 21. Nghị định 153/2005/NĐ-CP về Thanh tra Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 22. Quyết định 04/2006/QĐ-BTC về Thanh tra Tổng cục Thuế
 23. Quyết định 898/QĐ-TCT về Quy trình thanh, kiểm tra chấp hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan thuế
 24. Quyết định 1799/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tài chính

 

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn