CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 28/02/2022 09:12

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước (CCHC) thành phố Hải Phòng năm 2022, Thanh tra thành phố xây dựng kế hoạch số 09/KH-TTTP ngày 25/2/2022 triển khai thực hiện Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của thành phố nói riêng; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội về cải cách hành chính trong đó tập trung vào các nội dung: Chuyển đổi sổ, xây dựng chính quyền số, xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3818/KH-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2022 và tăng cường công tác quản lý nhà nước cải cách hành chính nhà nước tại cơ quan.

3. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, nội dung. Triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo khách quan, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI:

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính đối với sự pháp triển kinh tế, xã hội của thành phố tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân được biết thông qua cuộc họp giao ban, tổng kết, sơ kết công tác thanh tra năm 2022 và trên Cổng thông tin điện tử thành phần Thanh tra thành phố; Tuyên truyền việc thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính năm 2021 (theo Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)...

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, các chỉ tiêu thực hiện cải cách hành chính trong đó tập trung chỉ tiêu chi phí không chính thức nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức cơ quan trong việc chấp hành chính sách pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, Đề án Chính quyền điện tử thành phố, hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp…góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2022 của thành phố.

- Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. - Tuyên truyền về tầm quan trọng,ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; chú trọng các giải pháp để nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong nhóm các địa phương dẫn đầu; cải thiện Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index). - Tuyên truyền về hệ thống thông tin tiết nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị  của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. - Tiếp tục phát hiện, tuyên truyền biểu dương các mô hình, cơ chế quản lý có hiệu quả trong cải cách hành chính; về tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; biểu dương những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến…

- Tuyên truyền việc thực hiện các văn bản về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Nghị định số 107/2021/NDDCP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại và các văn bản liên quan

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính theo quy định. - Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nội dung công tác thể chế trong cải cách hành chính tại cơ quan. - Giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp phản ánh về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

2. Hình thức tuyên truyền:

- Tại cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết toàn ngành trong năm 2022.

- Trên Cổng tin tức thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phần của Thanh tra thành phố, Báo Thanh tra, Báo Hải Phòng và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên mạng Internet, cụ thể là cung cấp tài khoản trên mạng xã hội: facebook, Zalo… để thường xuyên đăng tải những thông tin mới về chính sách pháp luật, quy định hành chính, chủ trương mới của Nhà nước để doanh nghiệp, người dân kịp thời tiếp cận, thực hiện.

- Tham gia cuộc thi tuyên truyền về CCHC nhà nước thành phố do UBND thành phố tổ chức.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn