Các Văn bản khác

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020

Thời gian 03/06/2021 10:17
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thời gian 08/05/2020 11:01
Thưc hiện công văn số 3201/UBND-NC2 ngày 07/5/2020 của UBND thành phố về việc công bố hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thanh tra thành phố phổ biến danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020

Thời gian 20/04/2020 16:29
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư.

Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Thanh tra thành phố

Thời gian 10/01/2020 03:44
Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2020, Thanh tra thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm triển khai tại Thanh tra thành phố Hải Phòng