CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Luật phòng, chống tham nhũng 36/2018/QH14

Thời gian 01/01/2019 10:03
Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian 24/12/2018 14:23
Thông tư này quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Luật phòng chống tham nhũng 55/2005/QH11

Thời gian 21/12/2018 15:57
Luật phòng chống tham nhũng 55/2005/QH11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 01/2007/QH12

Thời gian 21/12/2018 15:52
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 01/2007/QH12

Luật sửa, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 27/2012/QH13

Thời gian 21/12/2018 15:45
Luật sửa, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng 27/2012/QH13

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

Thời gian 21/12/2018 15:41
Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

Thông tư 02/2012/TT-TTCP

Thời gian 21/12/2018 15:35
Thông tư 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn