CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 21/06/2016 21:00

Để Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ ngày càng phát huy hiệu quả trên thực tế

Ngày 23 tháng 4 năm 2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2014/TT-TTCP về việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra. Thông tư là cơ sở, là căn cứ để thanh tra các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo về thanh tra. 
 

Từ năm 2014 đến nay, thanh tra các cấp, các ngành, nhất là thanh tra các bộ, ngành, thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai áp dụng Thông tư 01/2014/TT-TTCP trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị mình; hướng dẫn các đơn vị thanh tra cấp dưới xây dựng kế hoạch thanh tra và tiến hành xử lý việc chồng chéo về công tác thanh tra đối với các đơn vị thanh tra thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra đã theo một hướng thống nhất, không phải “mạnh ai người đó làm như những năm trước”; căn cứ xây dựng, hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục xây dựng và thời gian, thẩm quyền ký, ban hành kế hoạch thanh tra đều đảm bảo thống nhất chung theo quy định của pháp luật, của Thông tư đưa ra. Đặc biệt đã xử lý nhiều sự chồng chéo về các cuộc thanh tra ngay từ khâu xây dựng kế hoạch, giúp cho các cuộc thanh tra được xây dựng khả thi hơn, kế hoạch ban hành được triển khai kịp thời trên thực tế, không hoặc ít mất nhiều thời gian như trước trong việc xử lý chồng chéo các cuộc thanh tra khi đã triển khai tại đơn vị mới xảy ra hoặc gặp phải các vấn đề về chồng chéo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được; còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra. Những tồn tại hạn chế này bắt nguồn từ chính một số đơn vị thanh tra cấp, ngành trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị mình và hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra cho đơn vị thanh tra ngành dọc cấp dưới đã không tuân thủ các quy định và sự hướng dẫn tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ. Biểu hiện cụ thể những tồn tại, hạn chế này như: trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch thanh tra, thẩm quyền ký kế hoạch thanh tra; thời gian và hình thức ban hành kế hoạch thanh tra không theo đúng quy định tại Thông tư. Cá biệt có một số bộ, ngành việc ban hành kế hoạch thanh tra của đơn vị mình không đúng về thời gian, thẩm quyền ban hành theo quy định của Thông tư mà còn ban hành công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra cho đơn vị thanh tra cấp dưới cũng không đúng theo quy định về thời gian, thể thức, thẩm quyền ban hành kế hoạch thanh tra tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ. Dẫn đến gây khó khăn cho một số thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra từ khi xây dựng kế hoạch cho các đơn vị thanh tra quận, huyện, sở, ngành thuộc địa phương mình. 
Để Thông tư số 01/2014/TT-TTCP  ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra phát huy tốt hiệu quả trên thực tế; trước hết thanh tra các các cấp, các ngành phải tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Thông tư; coi Thông tư là căn cứ, là cơ sở quan trọng, đầu tiên khi xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo về thanh tra tra từ khi xây dựng kế hoạch tại đơn vị, địa bàn, lĩnh vực quản lý của ngành mình. Thanh tra Chính phủ phủ khi hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải yêu cầu thanh tra các cấp, các ngành khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP  ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ; phải quan tâm, xem xét, xử lý chồng chéo về kế hoạch thanh tra ngay từ khi xây dựng kế hoạch để đỡ tốn kém về tiền bạc, thời gian, công sức, văn bản so với xử lý chồng chéo khi kế hoạch đã ban hành. Thanh tra Chính phủ cũng thường xuyên tổ chức các Đoàn kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt, định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, nhất là kiểm tra tại các bộ, ngành thường hay có sự chồng chéo về lĩnh vực, đối tượng thanh tra với thanh tra theo cấp hành chính. Đặc biệt phải có biện pháp xử lý đối với một số đơn vị thanh tra khi xây dựng kế hoạch thanh tra, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra cho đơn vị thanh tra cấp dưới nhưng không căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP  ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ về căn cứ ban hành kế hoạch, trình tự thủ tục, thời gian ban hành và thẩm quyền ký ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm.
                     
                                                                                                   Đoàn Ngọc Thưởng
                                                                                  Văn phòng Thanh tra thành phố Hải Phòng

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn