CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 21/06/2016 23:00

Ngành Thanh tra Hải Phòng phát hiện sai phạm trên 12 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Thanh tra Hải Phòng đã tiến hành 53 cuộc thanh tra hành chính, 972 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.030 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 485 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 12,416 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi 5,516 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước: 2,259 tỷ đồng; kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 7,24 tỷ đồng; ban hành 830 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 4,728 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 01 cá nhân . 
Bên cạnh đó, trong 06 tháng đầu năm 2016, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 2.725 lượt, 4.739 lượt người với 1.822 vụ việc, trong đó: khiếu nại: 96 vụ việc; tố cáo: 92 vụ việc; kiến nghị: 1.634 vụ việc; có 109 đoàn đông người với 100 vụ việc (số người 1.696 người); nhận 3.955 đơn thư các loại, trong đó đơn khiếu nại, tố cáo là 1.074 đơn (khiếu nại: 526 đơn, tố cáo: 548 đơn); đơn kiến nghị, thỉnh cầu là 2.881 đơn. Đơn đủ điều kiện xử lý là 2.492 đơn. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 172 vụ việc (khiếu nại: 63 vụ, tố cáo: 109 vụ) đã giải quyết 102 vụ việc bằng 60% (102/168). Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị trả lại quyền lợi cho  20 người dân,  chuyển 02 vụ sang cơ quan điều tra; kiến nghị xử lý hành chính 06 cá nhân; kiến nghị thu hồi cho nhà nước 65 triệu đồng và thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 421 m2 đất. 

                                                                               Đoàn Ngọc Thưởng
                                                                  Văn phòng Thanh tra thành phố 

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn