CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 29/09/2016 04:44

Thanh tra thành phố Hải Phòng đứng thứ 3 trong Bảng đánh giá và xếp hạng chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành

Ngày 20/9/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2030/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban , ngành, Uỷ ban nhân dân các quận huyện của Thành phố Hải Phòng. Với điểm thẩm định là 57,650 điểm, điểm điều tra xã hội học là 27,720 điểm, tổng điểm bằng 85,370 điểm, tỷ lệ % thực hiện nhiệm vụ là 85,400 % Thanh tra thành phố Hải Phòng xếp thứ 3 trong tổng số 19 sở, ban, ngành của thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2015.

UBND thành phố yêu cầu, căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2015, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và có giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị quản lý, đảm bảo cải thiện Chỉ số cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

Căn cứ đánh giá chỉ số cải cách hành chính dựa vào các tiêu chí thành phần: công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thành phố; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hoặc cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách bộ máy hành chính hoặc tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác đổi mới cơ chế tài chính công; công tác hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 Toàn văn quyết định : 


QĐ-2030.2016-QĐ-UBND TP phe duyet ,cong bo chi so CCHC nam 2015.pdf

                                                                                                                                                        

   Ngọc Thưởng

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn