CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 20/10/2022 09:08

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo và tập huấn “Cải cách hành chính về công tác báo cáo và kỹ năng tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ”

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; Kế hoạch số 07/KH-TTTP ngày 04/02/2022 của Thanh tra thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Thanh tra thành phố ban hành Kế hoạch số 52/KH-TTTP ngày 17/10/2022 về việc Tổ chức Hội thảo và tập huấn “Cải cách hành chính về công tác báo cáo và kỹ năng tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao trách nhiệm và cách hiểu tổng hợp, báo cáo theo Thông tư đồng bộ, thống nhất của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. - Hướng dẫn cán bộ, công chức cập nhật đầy đủ chính xác các biểu mẫu báo cáo theo quy định của Thông tư số 02/2021/TTCP trên phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ triển khai. - Việc tổ chức hội nghị tập huấn phải được tiến hành kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng về mặt nội dung, công tác chuẩn bị và thành phần tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tập huấn - Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công tác tổng hợp, báo cáo các biểu mẫu, đề cương theo Thông tư số 02/2021/TTCP ngày 23/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. - Triển khai và hướng dẫn cách nhập Phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống báo cáo công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. - Giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổng hợp số liệu đối với công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên các biểu mẫu và việc nhập liệu trên phần mềm.

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn