CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 16/07/2018 09:58

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

 

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn thành phố thời gian qua được các cấp, ngành thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có chuyển biến tiến bộ trên nhiều lĩnh vực. Các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã quan tâm triển khai trên các mặt công tác như: tuyên truyền, giáo dục; xây dựng thể chế, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý các sai phạm, tiêu cực. Các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tố tụng tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử được quần chúng nhân dân đồng tình, góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng. Đề cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan ngôn luận và nhân dân tham gia công tác giám sát phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
 

Quang cảnh một Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại thành phố

 


6 tháng đầu năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 138 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 7 văn bản triển khai thực hiện các quy định về công tác PCTN ở ngành, cơ quan, đơn vị mình; tiến hành kiểm tra 136 đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Toàn thành phố đã thực hiện kiểm tra 55 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; các đơn vị đã chuyển đổi vị trí công tác theo thẩm quyền đối với 125 vị trí cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng, ngừa tham nhũng.

Đối với kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Toàn ngành thanh tra đã tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính, 1.416 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.045 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.371 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 13,11 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 11,282 tỷ đồng; kiến nghị khác 1,827 tỷ đồng; đã thu hồi 3,526 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 1.001 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7,335 tỷ đồng, đã thu hồi 5,705 tỷ đồng; đôn đốc 81 đơn vị nợ đọng 120,074 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN, sau đôn đốc đã thu hồi 51,64 tỷ đồng về quỹ BHXH; yêu cầu 130 đơn vị nợ đọng bảo hiểm và thanh toán sai quy định bảo hiểm với số tiền 14,912 tỷ đồng, sau kiểm tra đơn vị đã nộp về quỹ bảo hiểm số tiền 7,2 tỷ đồng.

Về phương hướng, nhiệm vụ của công tác PCTN 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật PCTN gắn với thực hiện có chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân thành phố; tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế quản lý, tiếp tục đơn giản hóa TTHC, thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; y tế, thuế, hải quan, quản lý thị trường; công tác cán bộ. Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong các hoạt động hành chính các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác PCTN, lãng phí. Tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách nhà nước. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật và PCTN, lãng phí…


LHT - haiphong.gov.vn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn