CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

THANH TRA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thời gian: 12/08/2018 22:00

Phát hiện 1.456 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế

Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành 72 cuộc thanh tra hành chính và 1.617 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 3.281 cá nhân, tổ chức.

Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Nguyễn Hải Bình phát biểu

Chánh Thanh tra thành phố Nguyễn Hải Bình cho biết, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 1.456 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 13,454 tỷ đồng; đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 11,627 tỷ đồng; kiến nghị khác 1,827 tỷ đồng, đã thu hồi 3,88 tỷ đồng.

Đồng thời, Thanh tra thành phố tham mưu UBND thành phố ban hành 1.085 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7,787 tỷ đồng, đã thu hồi 6,276 tỷ đồng; đôn đốc 81 đơn vị nợ đọng 120,074 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, sau đôn đốc đã thu hồi 51,64 tỷ đồng về quỹ bảo hiểm xã hội; yêu cầu 130 đơn vị nợ đọng bảo hiểm và thanh toán sai quy định bảo hiểm với số tiền 14,912 tỷ đồng, sau kiểm tra đơn vị đã nộp về quỹ bảo hiểm số tiền 7,2 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn thành phố đã tiếp 3.343 lượt, trong đó khiếu nại 141 vụ việc; tố cáo 108 vụ việc; kiến nghị 2.177 vụ việc.

Số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 256 đơn, 195 vụ việc, trong đó khiếu nại 108 vụ, tố cáo 87 vụ, đã giải quyết dứt điểm 170 vụ việc bằng 87,2%. Trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Về công tác kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra thành phố đã triển khai 12 cuộc tại 54 đơn vị với số người kê khai là 12.963/12.963 người đạt 100%; số bản kê khai tài sản được công khai đạt 100%. 

Công tác cải cách hành chính; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong việc phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng phát huy hiệu quả.

Để phòng ngừa tham nhũng, Thanh tra thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố theo dõi, nắm bắt, báo cáo tình hình sử dụng tài sản công, việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng qui định, lãng phí trong dịp lễ, Tết.

Năm 2018, Thanh tra thành phố đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, các kết luận, kiến nghị đều được xử lý khách quan, chính xác, kịp thời và có tính khả thi cao.

Nội dung thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực được dư luận quan tâm như công tác quản lý, kiểm soát thu, chi tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội; việc chấp hành chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chống thất thu ngân sách...

Qua đó, đã góp phần tích cực cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, tham nhũng, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đáp ứng được yêu cầu, chỉ đạo quản lý Nhà nước của UBND thành phố.

Chánh Thanh tra thành phố cho biết thêm, về công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa quyết liệt, tập trung chưa cao dẫn đến tỷ lệ thu hồi kinh tế chưa triệt để; xử lý trách nhiệm còn chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù; việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm.

Một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố nhưng chưa được các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời; công tác rút kinh nghiệm qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được thường xuyên.

Thanh tra một số quận, huyện, sở, ngành triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra còn chậm, tham mưu giải quyết đơn thư còn có tồn tại, né tránh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, trả lời văn bản chưa đúng quy định của pháp luật với công dân còn diễn ra ở một số đơn vị cần rút kinh nghiệm.

Để hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao, Thanh tra thành phố đề nghị thủ trưởng các cấp, ngành, các tổ chức thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2018.

Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp: Tập trung thanh tra xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND thành phố giao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra, nhất là các khoản tiền xử lý còn tồn đọng.

Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân; tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra tại đơn vị theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Triển khai phần mềm “Quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra” không để một doanh nghiệp bị thanh tra, kiểm tra hơn một lần trong năm; phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thanh tra xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố và thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/7/2018 của UBND thành phố về việc rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố.

Kim Thành - Báo Thanh tra

Các tin cũ hơn

Thanh tra thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Bùi Hùng Thiện - Chánh Thanh tra

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 51 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3921910

 Fax: 0225.3921319

 Email: thanhtrathanhpho@haiphong.gov.vn